Lösningar till tentan i Programmering för naturvetare, del 2, 950529


1.

a. Programmet skriver ut 1 1 1 1 1.

b. Parametern n måste vara en VAR-parameter för att argumentvariablen x ska dubblas.

PROCEDURE dubbla(VAR n:INTEGER);
BEGIN
 n:=2*n
END dubbla;

2.

a.
PROCEDURE ReadLine(VAR s:ARRAY OF CHAR);
 VAR i:CARDINAL; c:CHAR;
BEGIN
 i:=0;
 LOOP
  Read(c);
  IF NOT Done() OR (c=12C) THEN EXIT END;
  IF i<=HIGH(s) THEN s[i]:=c END;
  INC(i)
 END;
 IF i<=HIGH(s) THEN s[i]:=0C END
END ReadLine;
b.
PROCEDURE ReadCard(VAR n:CARDINAL);
 VAR c:CHAR;
BEGIN
 n:=0;
 LOOP
  Read(c);
  IF NOT Done() OR (c<"0") OR (c>"9") THEN EXIT END;
  n:=10*n+ORD(c)-ORD("0")
 END
END ReadCard;

3.

a.
TYPE Month = (Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec);
   Day = [1..31];
   Date = RECORD
	   year:INTEGER;
	   month:Month;
	   day:Day
	  END;
b.
PROCEDURE WriteMonth(m:Month);
BEGIN
 CASE m OF
  Jan: WriteString("Januari")
 |Feb: WriteString("Februari")
 |Mar: WriteString("Mars")
 |Apr: WriteString("April")
 |May: WriteString("Maj")
 |Jun: WriteString("Juni")
 |Jul: WriteString("Juli")
 |Aug: WriteString("Augusti")
 |Sep: WriteString("September")
 |Oct: WriteString("Oktober")
 |Nov: WriteString("November")
 |Dec: WriteString("December")
 END
END WriteMonth;

PROCEDURE WriteDate(d:Date);
BEGIN
 WriteCard(d.day,1); Write(" ");
 WriteMonth(d.month); Write(" ");
 WriteInt(d.year,1)
END WriteDate;

4.

a.
PROCEDURE swap(VAR a,b:CHAR);
(* En hjälpprocedur för att byta plats på två tecken *)
 VAR t:CHAR;
BEGIN
 t:=a; a:=b; b:=t
END swap;

PROCEDURE RevString(VAR s:ARRAY OF CHAR);
 VAR n,i:INTEGER;
BEGIN
 n:=Length(s);
 FOR i:=0 TO n DIV 2 -1 DO
  swap(s[i],s[n-1-i])
 END
END RevString;
b.
PROCEDURE fac(n:CARDINAL):CARDINAL;
BEGIN
 IF n<2 THEN RETURN 1
 ELSE RETURN n*fac(n-1)
 END
END fac;

5.

MODULE histo;

FROM InOut IMPORT Read,Done,Write,WriteString,WriteCard,WriteLn;

TYPE Bokstav = ["A".."Z"];
   Histogram = ARRAY Bokstav OF CARDINAL;

VAR b:Bokstav;
  h:Histogram;
  n:CARDINAL;
  c:CHAR;

PROCEDURE stapel(n:CARDINAL);
 VAR i:CARDINAL;
BEGIN
 FOR i:=1 TO n DO
  Write("*")
 END;
 WriteLn
END stapel;

BEGIN
 FOR b:=MIN(Bokstav) TO MAX(Bokstav) DO
  h[b]:=0
 END;

 LOOP
  Read(c);
  IF NOT Done() THEN EXIT END;
  CASE CAP(c) OF
   "A".."Z": INC(h[CAP(c)]);
  ELSE
   (* inget att göra *)
  END
 END;

 FOR b:=MIN(Bokstav) TO MAX(Bokstav) DO
  IF h[b]>0 THEN
   Write(b); Write(" "); stapel(h[b])
  END
 END
END histo.

6.

a.
IMPLEMENTATION MODULE StringBag;

FROM Storage IMPORT ALLOCATE;
FROM InOut IMPORT WriteString,WriteCard,WriteLn;
FROM Strings IMPORT compare;

TYPE StringBag = POINTER TO Node;
   Node = RECORD
	   str: String;	(* en sträng *)
	   cnt: CARDINAL;	(* antal kopior av denna sträng *)
	   left, right:StringBag
	  END;

PROCEDURE NewStringBag(VAR t:StringBag);
BEGIN
 t:=NIL
END NewStringBag;

PROCEDURE NewLeaf(s:String):StringBag;
 VAR t:StringBag;
BEGIN
 NEW(t);
 t^.str:=s;
 t^.cnt:=1;
 t^.left:=NIL;
 t^.right:=NIL;
 RETURN t
END NewLeaf;

PROCEDURE InsertString(s:String; VAR t:StringBag);
BEGIN
 IF t=NIL THEN
  t:=NewLeaf(s)
 ELSE
  CASE compare(s,t^.str) OF
   -1: InsertString(s,t^.left)
  | 1: InsertString(s,t^.right)
  | 0: INC(t^.cnt)
  END
 END
END InsertString;

PROCEDURE CountString(s:String; t:StringBag):CARDINAL;
BEGIN
 (* behövs ej *)
END CountString;

PROCEDURE WriteStringBag(t:StringBag);
BEGIN
 IF t#NIL THEN
  WriteStringBag(t^.left);
  WriteString(t^.str); WriteCard(t^.cnt,5); WriteLn;
  WriteStringBag(t^.right);
 END
END WriteStringBag;

END StringBag.
b.
MODULE wordhisto;

FROM StringBag IMPORT String,StringBag,NewStringBag,InsertString,WriteStringBag;
FROM InOut IMPORT ReadString,Done;

VAR wb:StringBag;
  s:String;

BEGIN
 NewStringBag(wb);
 LOOP
  ReadString(s);
  IF NOT Done() THEN EXIT END;
  InsertString(s,wb)
 END;
 WriteStringBag(wb)
END wordhisto.