Lösningar till tentan i Programmering för naturvetare, del 2, 950831


1.

Sökning O(n) Sökning O(log n) Sökning O(1)
Insättning O(n)c
Insättning O(log n)d
Insättning O(1)a, b

2.

PROCEDURE IsPalindrome(s:ARRAY OF CHAR):BOOLEAN;
 VAR i,j:CARDINAL;

 PROCEDURE SkipChar(c:CHAR):BOOLEAN; (* Är c ett blank- eller skiljetecken *)
 BEGIN
  RETURN c<"A" (* fusklösning, eftersom siffror räknas som skiljetecken *)
 END SkipChar;
BEGIN
 i:=0; j:=Length(s)-1;
 WHILE i<j DO
  WHILE SkipChar(s[i]) AND (i<j) DO INC(i) END;
  WHILE SkipChar(s[j]) AND (j>i) DO DEC(j) END;
  IF CAP(s[i])#CAP(s[j]) THEN RETURN FALSE END;
  INC(i); DEC(j)
 END;
 RETURN TRUE;
END IsPalindrome;

3.

a.
TYPE Athlete = RECORD
         name: ARRAY [1..30] OF CHAR;
         country: ARRAY [1..3] OF CHAR;
         birth: RECORD
             date:Date;
             place:ARRAY [1..20] OF CHAR
            END;
         height,weight: REAL;
         shoes: ARRAY [1..20] OF CHAR;
         married: BOOLEAN
        END;

b.

(* FROM InOut IMPORT WriteString,WriteReal,WriteLn; *)

PROCEDURE WriteAthlete(a:Athlete);
BEGIN
 WriteString("Country: "); WriteString(a.country); WriteLn;
 WriteString("Name  : "); WriteString(a.name); WriteLn;
 WriteString("Birth : ");
  WriteDate(a.birth.date); WriteString(" ");
  WriteString(a.birth.place); WriteLn;
 WriteString("Height : "); WriteReal(a.height,5,2); WriteString(" m"); WriteLn;
 WriteString("Weight : "); WriteReal(a.weight,5,1); WriteString(" kg"); WriteLn;
 WriteString("Shoes : "); WriteString(a.shoes); WriteLn;
 IF a.married THEN WriteString("not ") END;
 WriteString("married"); WriteLn
END WriteAthlete;

4.

a.
DEFINITION MODULE Tape;
FROM Movie IMPORT Movie,Minutes;

TYPE RecordingList;

   Tape = RECORD
       length:Minutes;
       recordings:RecordingList
      END;

PROCEDURE RecordNewMovie(VAR tape:Tape; m:Movie;
             VAR ok:BOOLEAN; (* blir TRUE om filmen får plats *)
             VAR where:Minutes);

(* + fler användbara procedurer *)

END Tape.

b.

IMPLEMENTATION MODULE Tape;
FROM Storage IMPORT ALLOCATE;
FROM Movie IMPORT Movie,Minutes,MovieLength;

TYPE RecordingList = POINTER TO Recording;
   Recording = RECORD
          position: Minutes; (* var på bandet inspelningen börjar *)
          movie: Movie;    (* vilken film som är inspelad *)
          next: RecordingList (* nästa film *)
                    (* Listan ska hållas sorterad. *)
         END;

PROCEDURE NewRecording(pos:Minutes; m:Movie; next:RecordingList):RecordingList;
 VAR new:RecordingList;
BEGIN
 NEW(new);
 new^.position:=pos;
 new^.movie:=m;
 new^.next:=next;
 RETURN new
END NewRecording;

PROCEDURE RecordNewMovie(VAR tape:Tape; movie:Movie;
             VAR ok:BOOLEAN; VAR where:Minutes);

 PROCEDURE findFreeSpace(pos:Minutes; VAR r:RecordingList);
  (* pos = en position på bandet,
   * r = lista med inspelningar som börjar efter positionen pos *)
  VAR freeSpace:Minutes;
 BEGIN
  (* Räkna först ut hur mycket ledig plats det finns från pos
   * till början på nästa inspelning (eller slutet på banded) *)
  IF r=NIL THEN freeSpace:=tape.length-pos
       ELSE freeSpace:=r^.position-pos END;
  IF freeSpace>=MovieLength(movie) THEN
   (* Filmen får plats på position pos. *)
   ok:=TRUE;
   where:=pos;
   (* Stoppa in filmen på rätt plats i listan. *)
   r:=NewRecording(pos,movie,r)
  ELSIF r#NIL THEN
   (* Filmen får inte plats på positionen pos, men det finns fler
    * inspelningar på bandet.
    * Fortsätt med att prova vid slutet av nästa inspelning.
    *)
   findFreeSpace(pos+MovieLength(r^.movie),r^.next)
  ELSE
   (* Filmen får inte plats på positionen pos och det finns inga fler
    * inspelningar på bandet. Vi har alltså testat den sista luckan.
    * Filmen får inte plats på bandet.
    *)
   ok:=FALSE
  END
 END findFreeSpace;

BEGIN
 (* Proceduren leter upp den första luckan där filmen får plats. *)
 (* Börja med att testa om filmen får plats före första inspelningen. *)
 findFreeSpace(0,tape.recordings)
END RecordNewMovie;

(* + fler användbara procedurer... *)

END Tape.

5.

MODULE calc;
FROM InOut IMPORT ReadString,Done,Write,WriteString,WriteInt,WriteLn;
FROM Strings IMPORT Length,StrEq;
FROM Numbers IMPORT IsNumber,StringToNum;

PROCEDURE Fel(ord,fel:ARRAY OF CHAR);
BEGIN
 WriteString(ord); WriteString(fel); WriteLn
 HALT (* programmet stoppas *)
END Fel;

PROCEDURE Kalkylator;
 VAR it:INTEGER;

 PROCEDURE ReadOperand(VAR op:INTEGER);
  VAR ord:ARRAY [0..20] OF CHAR;
 BEGIN
  ReadString(ord);
  IF Done() THEN
   IF  IsNumber(ord)  THEN op:=StringToNum(ord)
   ELSIF StrEq(ord,"it") THEN op:=it
   ELSE Fel(ord," är ej en godkänd operand.")
   END
  END
 END ReadOperand;

 PROCEDURE ReadOperator(VAR op:CHAR);
  VAR ord: ARRAY [0..10] OF CHAR;
 BEGIN
  ReadString(ord);
  IF Done() THEN
   IF (Length(ord)#1) OR
     NOT ((op="+") OR (op="-") OR (op="*") OR (op="/") OR (op="="))
   THEN
    Fel(ord," är ej en godkänd operator.")
   END;
   op:=ord[0]
  END
 END ReadOperator;

 VAR operand1,operand2:INTEGER;
   operator:CHAR;

BEGIN (* Kalkylator *)
 it:=0;
 LOOP
  ReadOperand(operand1);
  IF NOT Done() THEN RETURN END;
  LOOP
   ReadOperator(operator);
   IF NOT Done() THEN RETURN END;
   IF operator="=" THEN EXIT END;
   ReadOperand(operand2);
   IF NOT Done() THEN RETURN END;
   CASE operator OF
    "+": operand1:=operand1+operand2
   | "-": operand1:=operand1-operand2
   | "*": operand1:=operand1*operand2
   | "/": operand1:=operand1 DIV operand2
   END
  END;
  it:=operand1;
  WriteInt(it,1); WriteLn
 END
END Kalkylator;

BEGIN
 WriteString("Välkommen till Thomas' Kalkylator"); WriteLn;
 Kalkylator
END calc.