GÖTEBORGS UNIVERSITET
Datavetenskap
Datalogi


Kursplan för INN01, 10 p
Programmering för naturvetare

Beslut om inrättande av kursen

Kursplanen är fastställd 1993-03-24 av Sektionen för matematik och datavetenskap att gälla som kursplan för kurs i datalogi.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om programmering i moderna programspråk samt hur man använder de systemprogram som finns i ett datorsystem.

I kursen behandlas många grundläggande datalogiska begrepp, vilket ger en god grund för fortsatta studier i ämnet. Dessutom ingår programmering i ett imperativt språk (Modula-2) och ett funktionellt språk (ML).

Kursens innehåll

Kursen innehåller bland annat följande moment:

Undervisningens utformning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer samt handledning i samband med dessa. Den totala arbetsinsatsen på kursen är ca 400 timmar.

Examination

Kursen innehåller två skriftliga prov. Studerande, som ej godkänts vid ordinarie prov, erbjuds ytterligare provtillfälle. Vidare krävs att samtliga i kursen ingående laborationer godkännes.
På godkänd kurs utdelas betygen GODKÄND och VÄL GODKÄND.

Förkunskapskrav

Kunskaper i matematik motsvarande tre årskurser i gymnasieskolans N- och T-linjer; betyg lägst 3. För de studerande som läser kursen som fristående kurs rekommenderas kunskaper i matematik motsvarande cirka 20 poäng.

Kurslitteratur

Se separat lista.